Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil
Uncategorized

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in English

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in English In this article, we will provide you a Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in English. Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in English-   Brahma Murari Surarchitha Lingam Nirmala Bhashitha Shobhitha Lingam Janmaja Dukkha Vinaashaka Lingam Tat Pranamami Sadaashiva Lingam Devamuni Pravararchita Lingam Kaamadaham, Karunakara Lingam Raavana Darpa Vinashana […]