ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ – ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ – Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Kannada

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Kannada In this article, we will provide you a Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Kannada. Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Kannada- ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ | ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 1 || ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಂ | ರಾವಣ ದರ್ಪ … Read more