सरस्वती मंत्र – Saraswati Mantra in Hindi

Saraswati Mantra in Hindi For Students Pdf

 

Saraswati Mantra in Hindi For Students Downloads for free by using directly downloading the link that is provided at the BEGINNING of the article.

Saraswati Mantra in Hindi For Students
Saraswati Mantra in Hindi For Students

But first, I will provide you with Saraswati Mantra in Hindi For Students.

DOWNLOAD

So, guys that were Saraswati Mantra in Hindi For Students, we hope you like this. please share this page with your friends and family who want to read Saraswati Mantra in Hindi For Students.

नाम मंत्र’

1 सरस्वती ॐ सरस्वत्यै नमः।

2 महाभद्रा ॐ महाभद्रायै नमः।

3 महामाया ॐ महमायायै नमः।

4 वरप्रदा ॐ वरप्रदायै नमः।

5 श्रीप्रदा ॐ श्रीप्रदायै नमः।

6 पद्मनिलया ॐ पद्मनिलयायै नमः।

7 पद्माक्षी ॐ पद्मा क्ष्रैय नमः।

8 पद्मवक्त्रगा ॐ पद्मवक्त्रायै नमः।

9 शिवानुजा ॐ शिवानुजायै नमः।

10 पुस्तकधृत ॐ पुस्त कध्रते नमः।

11 ज्ञानमुद्रा ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः।

12 रमा ॐ रमायै नमः।

13 परा ॐ परायै नमः।

14 कामरूपा ॐ कामरूपायै नमः।

15 महाविद्या ॐ महाविद्यायै नमः।

16 महापातक नाशिनी ॐ महापातक नाशिन्यै नमः।

17 महाश्रया ॐ महाश्रयायै नमः।

18 मालिनी ॐ मालिन्यै नमः।

19 महाभोगा ॐ महाभोगायै नमः।

20 महाभुजा ॐ महाभुजायै नमः।

21 महाभागा ॐ महाभागायै नमः।

22 महोत्साहा ॐ महोत्साहायै नमः।

23 दिव्याङ्गा ॐ दिव्याङ्गायै नमः।

24 सुरवन्दिता ॐ सुरवन्दितायै नमः।

25 महाकाली ॐ महाकाल्यै नमः।

26 महापाशा ॐ महापाशायै नमः।

27 महाकारा ॐ महाकारायै नमः।

28 महाङ्कुशा ॐ महाङ्कुशायै नमः।

29 सीता ॐ सीतायै नमः।

30 विमला ॐ विमलायै नमः।

31 विश्वा ॐ विश्वायै नमः।

32 विद्युन्माला ॐ विद्युन्मालायै नमः।

33 वैष्णवी ॐ वैष्णव्यै नमः।

34 चन्द्रिका ॐ चन्द्रिकायै नमः।

35 चन्द्रवदना ॐ चन्द्रवदनायै नमः।

36 चन्द्रलेखाविभूषिता ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः। 37 सावित्री ॐ सावित्र्यै नमः।

38 सुरसा ॐ सुरसायै नमः।

39 देवी ॐ देव्यै नमः।

40 दिव्यालङ्कारभूषिता ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः। 41 वाग्देवी ॐ वाग्देव्यै नमः।

42 वसुधा ॐ वसुधायै नमः।

43 तीव्रा ॐ तीव्रायै नमः।

44 महाभद्रा ॐ महाभद्रायै नमः।

45 महाबला ॐ महाबलायै नमः।

46 भोगदा ॐ भोगदायै नमः।

47 भारती ॐ भारत्यै नमः।

48 भामा ॐ भामायै नमः।

49 गोविन्दा ॐ गोविन्दायै नमः।

50 गोमती ॐ गोमत्यै नमः।

51 शिवा ॐ शिवायै नमः।

52 जटिला ॐ जटिलायै नमः।

53 विन्ध्यवासा ॐ विन्ध्यावासायै नमः।

54 विन्ध्याचलविराजिता ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः।

55 चण्डिका ॐ चण्डिकायै नमः।

56 वैष्णवी ॐ वैष्णव्यै नमः।

57 ब्राह्मी ॐ ब्राह्मयै नमः।

58 ब्रह्मज्ञानैकसाधना ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः।

59 सौदामिनी ॐ सौदामिन्यै नमः।

60 सुधामूर्ति ॐ सुधामूर्त्यै नमः।

61 सुभद्रा ॐ सुभद्रायै नमः।

62 सुरपूजिता ॐ सुरपूजितायै नमः।

63 सुवासिनी ॐ सुवासिन्यै नमः।

64 सुनासा ॐ सुनासायै नमः।

65 विनिद्रा ॐ विनिद्रायै नमः।

66 पद्मलोचना ॐ पद्मलोचनायै नमः।

67 विद्यारूपा ॐ विद्यारूपायै नमः।

68 विशालाक्षी ॐ विशालाक्ष्यै नमः।

69 ब्रह्मजाया ॐ ब्रह्मजायायै नमः।

70 महाफला ॐ महाफलायै नमः।

71 त्रयीमूर्ती ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः।

72 त्रिकालज्ञा ॐ त्रिकालज्ञायै नमः।

73 त्रिगुणा ॐ त्रिगुणायै नमः।

74 शास्त्ररूपिणी ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः।

75 शुम्भासुरप्रमथिनी ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः।

76 शुभदा ॐ शुभदायै नमः।

77 सर्वात्मिका ॐ स्वरात्मिकायै नमः।

78 रक्तबीजनिहन्त्री ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः।

79 चामुण्डा ॐ चामुण्डायै नमः।

80 अम्बिका ॐ अम्बिकायै नमः।

81 मुण्डकायप्रहरणा ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः।

82 धूम्रलोचनमर्दना ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः।

83 सर्वदेवस्तुता ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः।

84 सौम्या ॐ सौम्यायै नमः।

85 सुरासुर नमस्कृता ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः।

86 कालरात्री ॐ कालरात्र्यै नमः।

87 कलाधारा ॐ कलाधारायै नमः।

88 रूपसौभाग्यदायिनी ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः।

89 वाग्देवी ॐ वाग्देव्यै नमः।

90 वरारोहा ॐ वरारोहायै नमः।

91 वाराही ॐ वाराह्यै नमः।

92 वारिजासना ॐ वारिजासनायै नमः।

93 चित्राम्बरा ॐ चित्राम्बरायै नमः।

94 चित्रगन्धा ॐ चित्रगन्धायै नमः।

95 चित्रमाल्यविभूषिता ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः।

96 कान्ता ॐ कान्तायै नमः।

97 कामप्रदा ॐ कामप्रदायै नमः।

98 वन्द्या ॐ वन्द्यायै नमः।

99 विद्याधरसुपूजिता ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः।

100 श्वेतासना ॐ श्वेतासनायै नमः।

101 नीलभुजा ॐ नीलभुजायै नमः।

102 चतुर्वर्गफलप्रदा ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः।

103 चतुरानन साम्राज्या ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः।

104 रक्तमध्या ॐ रक्तमध्यायै नमः।

105 निरञ्जना ॐ निरञ्जनायै नमः।

106 हंसासना ॐ हंसासनायै नमः।

107 नीलजङ्घा ॐ नीलजङ्घायै नमः।

108 ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः।

Students are required to devote themselves to Goddess Saraswati. If you are unable to sing the complex mantra of Saraswati This is the most basic prayer that is the mantra of Maa Saraswati.
When you begin chanting this mantra, and then reciting the mantra over and over again it will result in an improvement in intellect and knowledge. In addition, this mantra is also effective in preparing you for the exam.

Advantages of Saraswati Mantra Advantages of Saraswati Mantra

The regular chanting of the Saraswati Mantra improves concentration, speech, and memory studies. This helps to make the knowledge easy and lasts for a long time. The repeated recitation of the Saraswati Mantra can help the student pass their exam. Anyone who is aspiring to higher education and research is able to benefit greatly from Saraswati Mantra. Writers, poets, artists, and public speakers could achieve new heights with assistance from Saraswati Mantra.

How do you worship Saraswati Mata?
It’s impossible in the real world to think of a universe that is not populated by speech and language. Goddess Saraswati, Mother of Gods is believed to be the god of speech and knowledge. This is the reason why not just humans, gods, and demons can also worship her with love. In the days of praise, devotees worship the idol of their mother in their homes or in puja pandals. They also organize their worship elegantly through the committees of worship.

When performing Saraswati Puja The first thing to do is the image or statue of Saraswati Mata must be kept in the front. Following this, following setting up your Kalash and praising the Lord Ganesha and Navagraha in a proper manner, pay homage to Mother Saraswati.

When you worship Saraswati Mata firstly, create her shaman, and then bathe.

Then, present flowers or garlands and fruit for the mom. Sindoor and other products for makeup are also recommended.

Popular PostMaa Saraswati is the goddess of speech and knowledge. It is considered to be the finest knowledge available in the world. When there is knowledge there is purity, and where there is ignorance and there is no heaven. All things can be taken away but knowledge is not able to be removed. Knowledge cannot be distributed through charitable donations. To gain knowledge requires dedication, faith perseverance, and commitment. The goal of education is to develop knowledge. Every student does get high marks in their exams through hard work to their abilities. Some students do score high scores while others score fewer scores.
The board exams are getting underway and the uncertainty of the result is already in the minds of students. Don’t Worry We will share with you some of the mantras of Mother Saraswati whose chanting according to the zodiac sign you’ll pass the exam with the highest scores.
As the board examinations are getting underway with the worry of the result is in the minds of students. Don’t be afraid Let us share some of the rituals from Mata Saraswati whose chanting according to the zodiac sign you’ll pass the exam with the highest scores.

TAGS-
saraswati mantra in hindi, saraswati mantra for students in hindi, saraswati mantra lyrics in hindi, maa saraswati mantra in hindi, saraswati mata mantra in hindi for students, saraswati mantra in hindi for students, saraswati puja mantra in hindi, saraswati gayatri mantra in hindi, ya devi sarva bhuteshu saraswati mantra in hindi, saraswati beej mantra in hindi pdf, saraswati beej mantra in hindi, saraswati mantra in hindi pdf, saraswati mantra in hindi mp3 free download, saraswati mantra for sharp mind in hindi, saraswati mata mantra in hindi, saraswati mantra for success in exam in hindi, neel saraswati mantra in hindi, saraswati vandana mantra in hindi, saraswati vidya mantra in hindi, saraswati maa ka mantra in hindi, saraswati mantra in hindi download, maa saraswati mantra for studies in hindi, saraswati mantra for students in hindi mp3, saraswati mantra in hindi lyrics, maa saraswati beej mantra in hindi, saraswati sadhana mantra in hindi, maa saraswati mantra in hindi free download, saraswati devi mantra in hindi, saraswati maa mantra in hindi, mata saraswati mantra in hindi, shri saraswati mantra in hindi, saraswati pushpanjali mantra in hindi, saraswati puja mantra in hindi pdf, saraswati puja pushpanjali mantra in hindi, saraswati shabar mantra in hindi, goddess saraswati mantra in hindi, saraswati mantra with meaning in hindi, saraswati bija mantra in hindi, saraswati maha mantra in hindi, maa saraswati puja mantra in hindi, saraswati mantra for memory power in hindi

×