నవగ్రహ స్తోత్రం – Navagraha Stotram in Telugu

Navagraha Stotram in Telugu PDF

Navagraha Stotram in Telugu PDF for free by using directly downloading the link that is provided at the end of the article.

Navagraha Stotram in Telugu
Navagraha Stotram in Telugu

But first, I will provide you with Navagraha Stotram in Telugu PDF.

DOWNLOAD

So, guys that were Navagraha Stotram in Telugu, we hope you like this. please share this page with your friends and family who want to read Navagraha Stotram in Telugu.

Below you can read the original Navagraha Stotram in Telugu.

Sri Navagraha Stotram Stotram in Telugu:

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram PDF in Telugu

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకం

ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ ।

గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ॥

రవిః

జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ ।

తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥

చంద్రః

దధిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం (క్షీరోదార్ణవ సంభవం) ।

నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ॥

కుజః

ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ ।

కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

బుధః

ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ ।

సౌమ్యం సౌమ్య (సత్వ) గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

గురుః

దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ ।

బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ॥

శుక్రః

హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ ।

సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శనిః

నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ ।

ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ॥

రాహుః

అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ ।

సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

కేతుః

పలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ ।

రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

ఫలశ్రుతిః

ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః ।

దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతి-ర్భవిష్యతి ॥

నరనారీ-నృపాణాం చ భవే-ద్దుఃస్వప్న-నాశనమ్ ।

ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టి వర్ధనమ్ ॥

గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాః ।

తాస్సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ॥

ఇతి వ్యాస విరచితం నవగ్రహ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।It is believed that the Navagraha Mantra can be uttered repeatedly every day to rid yourself of the negative consequences caused by Graha Dosha. Chennai: To rid yourself of the negative effects of Graha Dosha you must get up, wash your body at 6 am, then stand in the sun to sing the prayer below for 108 repetitions each throughout the day.

Navgrahas can be described as the planets that govern the horoscope of everyone.  Navgraha mantras are powerful chants that can bring all the beneficences from the planets to the benefit of chanters.

How to Use:

  1. You can perform Navagraha Pooja to kick off the ceremony.
  2. Recite the Stotras each Monday according to the schedule listed below.
  3. Donate the items listed below.
  4. Complete singing to Beej Mantras as specified in the Mantras section.
  5. Go to the Navagraha temple if you can.
  6. Do Puja as well as Havan to complete

In a temple, it is imperative to give your respects to the Navagrahas after having performed worship of one of the Gods. When you perform a pooja make a prayer for the other Gods before performing your Parihara for the Navagrahas. The tradition states that you should only walk about your Navagrahas 9 times on Saturday. The legend says that Sage Kalava who was suffering from leprosy was healed when his prayers were made to his Navagraha (nine the planets). This caused Brahma God of creation, angry and sent them down to Earth to Vellurukku Vanam, Tamil Nadu

Govinda Namalu in Telugu PDF

Japji Sahib PDF

Tags- navagraha stotram in telugu, navagraha stotram in telugu pdf, navagraha stotram in telugu mp3 free download, navagraha stotram in telugu audio, navagraha stotram in telugu pdf free download, navagraha stotram in telugu lyrics, navagraha stotram in telugu with meaning, navagraha peeda hara stotram in telugu pdf, navagraha stotram in telugu pdf download, navagraha stotram lyrics in telugu, navagraha peeda parihara stotram in telugu pdf, navagraha pidahar stotram in telugu, navagraha peeda parihara stotram in telugu pdf free download, navagraha stotram meaning in telugu, navagraha stotram pdf in telugu, navagraha stotram in telugu free download, navagraha peeda hara stotram in telugu, navagraha stotram in telugu pdf with meaning, navagraha stotram in telugu mp3 download, navagraha stotram in telugu image, meaning of navagraha stotram in telugu, navagraha pidahara stotram in telugu, navagraha peeda parihara stotram in telugu mp3, navagraha pidahara stotram in telugu mp3 free download, navagraha stotram lyrics in telugu pdf, navagraha stotram in telugu mp3, navagraha stotram with meaning in telugu, navagraha stotram in telugu images, navagraha stotram in telugu download, navagraha peeda parihara stotram in telugu mp3 free download, navagraha peeda stotram in telugu, navagraha stotram in telugu video, navagraha peeda parihara stotram in telugu with lyrics, navagraha stotram in telugu hd, navagraha stotram mp3 in telugu, navagraha peeda parihara stotram pdf in telugu  

×