Hanuman Chalisa in Gujarati PDF

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Downloads for free by using directly downloading the link that is provided at the end of the article.

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF
Hanuman Chalisa in Gujarati PDF

But first, I will provide you with Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download.

DOWNLOAD

So, guys that were Hanuman Chalisa in Gujrati, we hope you like this. please share this page with your friends and family who want to read Hanuman Chalisa with Gujrati lyrics. Below you can read the original Hanuman Chalisa.

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF

શ્રી હનુમાન ચાલીસા
॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી ।
બારણું બિમલ જાસુ જો દાયકુ ફળ ચારી ॥

બુદ્ધિ હીન તહુ જાનિકે સુમેરોઃ પવન કુમાર ।
બળ બુદ્ધિ બીડ્યા દેઉ મોહી કરાયુ કલેસ બિકાર ॥

॥ ચૌપાઈ ॥

જાય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જાય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥०१॥

રામ દૂત અતુલિત બળ ધામા ।
અંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥०२॥

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥०३॥

કંચન બરન બિરાજ સુબેસા ।
કાનન કુંડળ કુંચિત કેસા ॥०४॥

હાત બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજે ।
કાંધે મુંજ જનેઉ સાંજે ॥०५॥

સંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥०६॥

બીડ્યાંબાન ગુણી અતિ ચતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥०७॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥०८॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિ દિખાવા ।
બિકટ રૂપ ધારી લંક જરાવા ॥०९॥

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ॥१०॥

લાયે સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥११॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બધાયે ।
તુમ મમ પ્રિયઃ ભારત સમ ભાઈ ॥१२॥

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવે ।
અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥१३॥

સનકાદિક બ્રમ્હાદિ મુનીસા ।
નારદ સરળ સહીત અહીસા ॥१४॥

જામ કુબેર દિગપાલ જાહાંતે ।
કબી કોબિન્ધ કહી સખે કહાંતે ॥१५॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ॥१६॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકે સ્વર ભય સબ જગ જાના ॥१७॥

જગ સહસ્ત્ર જોજન પાર ભાનુ ।
લીલ્યો તાહી મધુર ફળ જાણું ॥१८॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મૈલી મુખ માહી ।
જલ્દી લાગી ગયે અચરજ નાહી ॥१९॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥२०॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન અડયના બેનું પૈસારે ॥२१॥

સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના ।
તુમ રાકચક કહું કો દરના ॥२२॥

આપન તેજ સમ્હારો આપે ।
ટીનો લોક હાંક તેહ કાપે ॥२३॥

ભૂત પિશાચય નિકટ નહિ આવે ।
મહાબીર જબ નામ સુનાવે ॥२४॥

નાસે રોગ હરે સબ પીર ।
જપ્ત નિરંતર હનુમત બિરા ॥२५॥

સંકટ તેહ હનુમાન છુડાવે ।
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જબ લાવે ॥२६॥

સબ પાર રામ પપસ્વી રાજા ।
ટીન કે કાજ સકલ તુમ સઝા ॥२७॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે ।
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥२८॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥२९॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકાનંદન રામ દુલારે ॥३०॥

અષ્ટ સીધી નવ નિધિ કે દાતા ।
અસ બર દિન જાનકી માતા ॥३१॥

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥३२॥

તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવે ।
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવે ॥३३॥

અંત કાળ રઘુબર પૂર જાયી ।
જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાયી ॥३४॥

ઔર દેવતા ચિઠ ન ધારયિ ।
હનુમત સેહી સર્બ સુખ કરયિ ॥३५॥

સંકટ કાટે મિટે સબ પેરા ।
જો સુમીરે હનુમ્ત બલબીરા ॥३६॥

જાય જાય જાય હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરઉ ગુરુ દેવકી નઈ ॥३७॥

જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।
છૂટહિ બંદી મહા સુખ હોઈ ॥३८॥

જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સીધી સાખી ગૌરીસા ॥३९॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજે નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥४०॥

॥ દોહા ॥

પવનતનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૃપ ।
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસઉ સુર ભૂપ ॥

॥ જાય-ઘોષ ॥

બોલ બજરંગબળી કી જય ।
પવન પુત્ર હનુમાન કી જય ॥

About Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa is described as a tune that is well-known and written by saint Tulsidas towards the end 15th of 16th century in order to express gratitude to Lord Hanuman for being praised for his courage and determination, and his devotion and wisdom in the service of Lord Ram. The title suggests it is “Hanuman Chalisa” is a song that is composed of 40 verses written in poetic form. Its purpose is to praise and invoke God the Lord Hanuman god of infinite power as well as the one who eliminates wickedness. Hanuman Chalisa will assist you in conquering your fears. It blocks evil at bay and gives you positive energy. In the end gives you the strength of your inner self and determination to defeat the obstacles that arise in your life. It is advised that you say Hanuman Chalisa daily or anytime you are feeling weak or anxious.

It is suggested to visit the Hanuman temple on a weekend to perform the Hanuman Chalisa and to make banyan leaf garland with sesame oil, and paired with black lentils(black daal urad) along with vermilion(sindoor) to invoke Lord Hanuman and receive blessings from God. gods.Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi In Kaliyuga God Shri Ram worshipper Hanuman is an awakened God who when he is content by a small amount of worship, quickly eases any suffering that his followers suffer. In the worship ritual of Hanuman Ji is a source of happiness peace, harmony, and many other advantages. The most adverse of circumstances do not bother the people who worship Hanumanji. Being conscious that the beautiful and great qualities of Hanumanji, Tulsidasji composed Hanuman Chalisa to please Hanumanji. The are many benefits of reciting this Chalisa frequently, particularly during the weekend when it falls on a Saturday or Tuesday and on Tuesdays. The repetition of the Hanuman Chalisa could be helpful in getting rid of Mars, Shani, and Pitra Doshas.

Benefits of Reading Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi.

financial problems go away

The text in Hanuman Chalisa, Hanuman Ji is believed to be the originator of Ashtasiddhi, as well as Navnidhi. It is believed that the devotees often repeat Hanuman Chalisa. Hanumanji is the answer to all their need , even when it’s financial. If you’re ever in financial problems, you should repeat Hanuman Chalisa and meditate on Hanuman Ji within your mind. If you practice the above, you will find that your financial issues will slowly go away. It is important to keep the integrity of your words as you are singing.

Protection against negative forces

Hanuman Ji is considered to be strong and powerful. Hanuman Ji is believed to be powerful and powerful. Hanuman is a devotee of Ram is able to take out evil spirits and liberate individuals from their chains. The chaupai of Hanuman Chalisa ‘Bhoot’ vampire shouldn’t be in close proximity to Mahavir when Mahavir’s name appears. In this pair of verses, we can see, anyone who is reciting frequently Hanuman Chalisa isn’t affected by demons, ghosts or any other evil forces in their body. If you’re afraid at night or experience frightening dreams, then you should be singing Hanuman Chalisa daily.

Diseases disappear

Hanuman Ji, a powerful man, and Mahavir is the ultimate mighty. This is a fact that is discussed in Ramcharit Manas’s Hanuman Chalisa. The same fact is also mentioned in Hanuman Chalisa “Nasai Rog Harai Sab Peera. Japat continuously Hanumant Bira. ” If you focus on them, your body will be healthier and strong. Many people are sick or suffer from a disease which doesn’t go away after a variety of treatments. It is recommended to say Hanuman Chalisa regularly.

 

Also, take a look at the latest blogs —

brahma murari surarchita lingam lyricsin tamil

Vishnu Sahasranamamam Lyrics in English

 

to increase your knowledge and your intelligence

“Scholastic is a highly intelligent college. It is a place where Ram Karibe can be awestruck. It is clear by this Chaupai that He is a fan of Hanuman Chalisa which means that is, those who can be able to recite Hanuman Chalisa with passion, Hanuman Ji fill this particular characteristic. To benefit from Hanuman Ji students are often asked to do Hanuman Chalisa. It should be performed. If you are able to recite Hanuman Chalisa throughout your student’s lifetime, the memory of the child grows, and success can be achieved in the academic field.

To avoid the negative consequences that can be caused by Sade Sati, and Shani

One time, Shani Dev made a promise to Hanuman Ji that anyone praying to Hanuman Ji Shani Dev is not going to be disturbed by Hanuman Ji. To avoid the negative consequences of Shani’s Sadesati or Dhaiyya or Dhaiyya to Hanuman Ji, worshipping Hanuman Ji and reciting the Chant of Hanuman Chalisa has is beneficial.

Tags-
hanuman chalisa in gujarati pdf, hanuman chalisa lyrics in gujarati pdf download, hanuman chalisa pdf in gujarati, hanuman chalisa in gujarati pdf download, hanuman chalisa in gujarati pdf free download, hanuman chalisa in gujarati language pdf, hanuman chalisa in gujarati language pdf free download, hanuman chalisa lyrics in gujarati pdf, hanuman chalisa pdf download in gujarati, hanuman chalisa in gujarati pdf file

Leave a comment

×