తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా – Hanuman Chalisa PDF Telugu

 

Hanuman Chalisa PDF Telugu
In this article, we will provide you with a Hanuman Chalisa PDF Telugu as well as in ready-to-read form.

Hanuman Chalisa PDF Telugu
Hanuman Chalisa PDF Telugu

                                                                         

We were providing you with detailed information about Hanuman Chalisa But first, I will provide you Hanuman Chalisa PDF Telugu in ready-to-read form. If you want to download pdf so click on Download.

DOWNLOAD

                                                                 


తెలుగులో హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం | Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu :

 

దోహా శ్రీగురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |

చౌపాయీ

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1

రామదూత అతులితబలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా | 2

మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3

కంచనవరన విరాజ సువేసా కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5

శంకరసువన కేసరీనందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా | 14

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20

రామ ద్వారే తుమ రఖవారే హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23

భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై మహావీర జబ నామ సునావై | 24

నాసై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28

చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే | 30

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా అస వర దీన జానకీ మాతా | 31

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35

సంకట హరై మిటై సబ పీరా – జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37

జో శత బార పాఠ కర కోయీ ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39

తులసీదాస సదా హరి చేరా కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40

దోహా పవనతనయ సంకట హరణ మంగళ మూరతి రూప్ రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

Recent Posts

The Hanuman Chalisa is a Hindu worship song that praises the god of Hanuman. It was composed by Tulsidas in the Awadhi language and is his most well-known text and the Ramcharitmanas. In addition to Awadhi, the Hanuman Chalisa is also available in various languages, including Sanskrit, Tamil, Telugu, and Gujarati.

Hanuman Chalisa is among the top well-known Hindu devotional songs which are dedicated to Lord Hanuman. The term Hanuman is a reference to the Lord Hanuman, and the time Chalisa is a reference to the forty verses comprised in this devotional song (excluding the couplets at the start and the close). This hymn of the praises of Lord Hanuman is believed to be written by a saint and poet of the 16th century Tulsidas who is famous for writing the Ramcharitmanas.

Hanuman Chalisa meaning:

After cleansing my mind with the dirt from the Lotus-feets of Divine Guru, display the supreme power of Lord Rama, who reveals the four fruits of truthfulness (Dharma) as well as wealth (Artha) as well as happiness (Kama) and liberation (Moksha). Contemplating that my body is lacking insight, I recall Hanuman as the son of Vayu. Bring me back to life, clarity, and knowledge, heal my physical and mental imperfections.

The triumph of Hanuman, who is a vastness of knowledge and excellence, Victory to the Lord of monkeys, who lights up the three universes. You are the delivery agent for Rama (to Sita); your home is the place of unique power. You also have the names of ‘Anjani Ptra’ (Son of Anjana) and “Pavana Suta’ (child of wind god).

Oh, a dazzling valorous warrior of incredible deeds whose body organs are like precious stones (or the god’s weapon Indra). Fix my terrible brain, my dear friend, of the pure (great) minds.

You have a stunning shade and sparkling in your beautiful clothes. There are gorgeous studs on your ear and hair that are wavy.

Vajrayudha (mace), as well as banner, are sparkling within your hands. The hallowed string of Munja grass is a beautiful accent to your shoulder.

O half-incarnation of Lord Shiva, who is the one who brings satisfaction to the ruler Kesari. The whole world reveres your extraordinary grandeur.

The most learned of all Vidyas is brimming with the ability to be extremely intelligent. I feel bothered when you are anxious to fulfill Rama’s duties.

You will have a great time watching the live demonstrations that are performed by Rama (Ramayana). Masters Rama, Lakshmana, and Sita reside in your heart.

Assuming the minimal structure, you seemed to Sita. After accepting the enormous form, you smacked the Lanka.

If you assumed a horrible structure, you defeated evil spirits. You carried out all the chores of Rama.

You brought Sanjivini, the existence-saving herb, from Dronagiri within the Himalayas to save Lakshmana’s Lives. Master Rama smiled and embraced you with his heart full of joy.

Lord Rama was awed by your performance, particularly telling you, “You are of high repute to me like my sibling Bharata.”

A large number of living things are singing your wonders. In the lines of Shri, Ram energetically embraced him.

Prophets such as Sanka, even the Sages like Lord Brahma, the remarkable individualist Narad, are Goddess Saraswati, and Adishesha.

Yama (divine power that kills), Kubera (Lord of riches), Digpalas (the gatekeeper gods) Artists and researchers are not able to portray your marvels in their entirety.

You showed Sugriva remarkable kindness by allowing him to come to Rama and offering Sugriva the world of Kishkindha.

Vibhishana accepted your advice. He became the leader of Lanka because of your suggestion, and the entire world is aware.

You flew toward the sun, which has many long periods in Yojanas away, imagining him as an organic and sweet product.

Inputting the sound in the shape of Rama inside your mouth. Took off and flew overseas to Lanka There is nothing surprising about the trip.

Every one of the complex tasks around the globe is easy if you have a class.

You are the guardian and doorkeeper of the entrance to Rama’s court. Without your permission, there is no way for anyone to be allowed to enter the house of Rama.

When you are in your refuge in your shelter, a Sadhaka can enjoy all the joys. You are the one who defends, and there’s no reason to be afraid.

Only you can display your unique, awe-inspiring courage. Your voice shakes the three dimensions (whole universe).

The devils, phantoms, and wickedness powers are fought off with the sheer awareness of your great name, Mahavira.

All pain, suffering, and pain will disappear once you chant Shri Hanuman’s holy name.

Hanuman can relieve people from annoyances that dwell on their psyche, thoughts, actions, and words.

All who praise, respect, and trust Shri Rama in the role of the Supreme Lord and the king of repentance. You make their challenging tasks easy.

Anyone who comes to you seeking satisfaction from any desire with confidence and sincerity Can only secure the lasting result of the human race.

Your brilliance shines for all four Yugas. Your importance is awe-inspiringly celebrated throughout the world and lights the world.

You are the guardian of the holy and great people. You killed evil spirits, and Rama will remember you.

Mother Sita allowed you to become one of the bestowers for 8 Siddhis (otherworldly powers) and Nine Nidhis (divine fortunes).

You’ve made an outstanding commitment to Rama. You should always be an enthusiast to Lord Rama.

By singing psalms in devotion to you, one can find Shri Rama and be free from the afflictions of a handful of births.

If at the moment of death one goes to the magnificent residence of Shri Rama and can enter the homestead of Shri Rama, from this point on in each subsequent birth, he is thought of as the Lord’s fan.

Without focusing on the various gods, he gets total happiness from Hanuman by helping Hanuman.

All pains will be gone, and all burdens will go away that will be left to remember Hanuman, the bold and strong one.

Congratulations to you, Ace of faculties. Give us the same kindness just like a Guru.

The person who recounts Chalisa 100 times becomes free from the burden of time and life and feels the ecstatic feeling of ecstasy.

Every person who presents Hanuman Chalisa (the 40 Chaupais) usually makes sure that they are benedict. This is the evidence of an observer as well as Lord Shiva.

Tulsidas is always an enthusiastic fan of Hari. O Lord, let my heart be your home.

Interpretation: O son of the god of the wind, you are the remover of difficulties and one with a good structure. Alongside Rama, Lakshmana and Sita reside within our souls. Gracious! Lord of Gods.

  1. What are the advantages of singing Hanuman Chalisa? The regular chanting of Hanuman Chalisa is a way to cleanse the mind and body and elevates the mind. It protects you from the ill effects of daily life and aids in increasing the knowledge of others and confidence in everyday life.
  2. Which is the best moment to recite the Hanuman Chalisa? It is believed that those who have important tasks to accomplish should repeat these passages 1008 times on lucky nights like Wednesday, Tuesday, or Saturday or during moola star day or moola Nakshatra. The person will have the obstacles eliminated for an ideal life and receive the protection and ease of Hanuman when it is recited at night.
  3. Does Hanuman Chalisa hold astrological significance?
    • Hanuman Chalisa holds astrological significance in addition. It is highly effective in preventing the harmful effects of Saturn’s transits or Saturn’s minor or significant period. People under the negative influence of the planet can gain incredible benefits and assistance from the daily recitation of Chalisa 8 times every Saturday.
    • Mangal Dosha sufferers or who are Manglik should recite this Chalisa to get positive results. Positive qualities of Mars-like qualities, mental fortitude, energy, unstoppable vitality, and soul can be sipped through the recitation of the Chalisa.
    • Anyone who has had adversity with Planets Saturn and Mars must recount the Chalisa to get positive outcomes.

What’s the primary significance of Hanuman Chalisa?

Hanuman Chalisa comprises 40 verses. They believe it to be highly influential. According to Hindu belief, reciting these 40 verses over 40 days in complete commitment and faith could get your prayers answered and earn an immense amount of merit. You can also be granted the blessing of 12 jyotirlingas attributed to Lord Shiva and five Mukhi Hanuman.

Tags-
hanuman chalisa pdf telugu, hanuman chalisa telugu pdf, hanuman chalisa telugu pdf download, hanuman chalisa telugu pdf ms rama rao, hanuman chalisa lyrics in telugu pdf, hanuman chalisa in telugu pdf, hanuman chalisa pdf in telugu, hanuman chalisa telugu pdf free download, hanuman chalisa telugu lyrics in english pdf

 

 

×