பிரம்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil

In this article, we will provide you a Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil.

brahma murari surarchita lingam lyrics in kannada
Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in English

Brahma Murari Surarchita Lingam Lyrics in Tamil-

 

பிரம்ம முராரி சுரார்சித லிங்கம்
நிர்மலா பாஷித ஷோபித லிங்கம்
ஜன்மஜ துக்க வினாஷக லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

தேவமுனி பிரவரர்சித லிங்கம்
காமதஹம், கருணாகர லிங்கம்
ராவண தர்ப்ப வினாஷனா லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

சர்வ சுகந்தி சுலேபித லிங்கம்
புத்தி விவர்த்தன காரண லிங்கம்
சித்த சுராசுர வண்டித லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

கனக மகாமணி பூஷித லிங்கம்
பனி பதி வேஷ்டித ஷோபிதா லிங்கம்
தக்ஷ சுயஞான வினாஷன லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

கும்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
பங்கஜ ஹர சுஷோபித லிங்கம்
சஞ்சிதா பாபா வினாஷன லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

தேவ கணார்சித்த சேவித்த லிங்கம்
பாவைர் பக்தி திரவாச்ச லிங்கம்
தினகர கோடி பிரபாகர லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

அஷ்ட தலோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
சர்வ சமுத்பவ காரண லிங்கம்
அஷ்ட தரித்ரா வினாஷனா லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

சுரகுரு சுரவர பூஜித லிங்கம்
சுராவணா புஷ்பா சதார்சித லிங்கம்
பரத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
தத் பிரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

லிங்காஷ்டக மிடம் புண்யம்
யத் படேத் சிவசன்னிது
சிவலோக மவாப்நோதி
ஷிவேனா சஹா மோடதே

பாடல் முடிவு!

All About Brahma Murari Surarchita Lingam And Their Lyric Meaning –

The Lingashtakam is an astram (hymn) to praise Sri Shiva Also known as Maheswara, Rudra, Pasupati etc. Linga is a symbol of Shiva. Linga represents the symbol of Shiva similar to Sankha (conch shell) and Chakra (discus wheel) symbolize Sri Vishnu. Linga is also a reference to the gender of the being. It is possible to find Stree Linga (Female gender), Pumlinga (Male Gender) and Napumsaka Linga (literally male gender, but not necessarily however, it refers to neutral gender).

Lingasthakam Stotram Lingasthakam Stotram is an eight-syllable prayer. salutations or invocations made to the Supreme God in his incarnation as Linga. The Linga symbol is universal for creation and the source of all. The prayer praises Shiva Linga. Shiva Linga and describes its majesty. Each stanza outlines godly glory of God as well as the benefits of worshiping the Shiva linga. It is stated that the Linga is worshipped by Vishnu as well as Brahma and Brahma as well. Peaceful throughout the day it eliminates any discomfort that is caused through the cycles of birth and the cycle of rebirth.

The gods and sages are worshipped by the ancients and gods, it’s powerful enough to remove the shame of evil monsters like Ravana. It burns away sexual desire. Infused with scents the Shiva Linga can bring an increase in wisdom. The Shiva Linga is decorated with precious stones and gold and radiating the power of glittering gemstones, it has even led to the demise of Daksha.

(Daksha Daksha) was among the children of Lord Brahma. In the Hindu texts, Daksha once insulted Shiva and Shiva killed his temple. Daksha was later accepted as a pity by the gracious Shiva.)

It is covered with the kumkum and sandal paste, and decorated with garlands. It can erase the past rituals of worshippers. Anyone who sings the Lingasthakam Stotram on every day before the good Lord Shiva will be transported into the realm of Shiva and be with him.

Instructions and Benefits of Chanting the Lingashtakam:
In the Hindu belief system, regularly reciting Lingashtakam is the best and most effective method of pleasing Lord Shiva and gain his blessings. One should recite this stotram between morning and late evening, before the Shiva statue or linga in order to be connected to the supreme God and obtain the desired outcomes.

The Lingasthakam Stotram is an excellent prayer to offer prayers towards Lord Shiva during the Shivaratri’s celebrations. Invoking Shiva Linga’s worship with this song and embellishing it with garlands and floral arrangements by offering scents and fruits is a great method to thank the Lord and request the Lord’s blessings.

Repetition of this mantra regularly brings peace to the mind and helps to keep him free from evil and negative thoughts. People who chant this mantra often become healthy rich, prosperous, wealthy and smart. Linga’s power assists people gain positivity and confidence and achieve his goals.

Tags-
brahma murari surarchita lingam lyrics in tamil, brahma murari surarchita lingam lyrics in tamil pdf, brahma murari surarchita lingam song lyrics in tamil

×