Aditya hrudayam Telugu Pdf
Languages

ఆదిత్య హృదయం తెలుగు – Aditya hrudayam Telugu Pdf

Aditya hrudayam Telugu Pdf

Aditya hrudayam Telugu Pdf Downloads for free by using directly downloading the link that is provided at the BEGINNING of the article.

Aditya Arudayam Telugu Pdf
Aditya hrudayam Telugu PdfDOWNLOAD

But first, I will provide you with Aditya hrudayam Telugu Pdf.

So, guys that were Aditya Arudayam Telugu Pdf, we hope you like this. please share this page with your friends and family who want to read Aditya hrudayam Telugu Pdf.

ఆదిత్య హృదయం

ధ్యానం
నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ ।
ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ ।
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ ।
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ ॥ 5 ॥

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ-పారగః ।
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్-నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిమ్ ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోఽభవత్-తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30 ॥

అధ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

Aditya Hridayam is a hymn that is associated with the Sun or Surya. It was recited by Agastya to Rama before he fought with Ravana. This hymn is at the start of the duel between Shri Rama and Ravana. Sage Agastya teaches Lord Rama who is tired after the long battle against many fighters from Lanka this process of worshipping Surya to gain strength to defeat the enemy
Rama was tired from fighting and was buried in deep thoughts. Ravan stood before him, ready to fight. The holy Agastya, who had traveled to witness the battle, spoke to Rama by saying: “O mighty Rama! Listen to the old mystery that thou wilt defeats all thy foes.” After daily repetition of the Adityahridaya, the holy prayer that destroys all foes (of anyone who repeats it), Rama was overcome with fighting and buried in deep thought. Ravan stood before him ready to engage in battle. The holy Agastya, who had come to see the battle, approached him and said: “O mighty Rama, listen to the old mystery by which thou wilt conquer all thy foes in the battle. (To he being their material.

He is Brahma, Vishnu, Siva, Skanda, Prajapati, Mahendra, Dhanada, Kala, Yama, Soma, Apam Pati i.e. The lord of waters, Pitris, Vasus, Sadhyas, Asvins, Maruts, Manu, Vayu, Vahni, Praja, Prana, Ritukarta, Prabhakara, (Thou, art) Aditya, Savita, Surya, Khaga, Pushan, Gabhastiman, Suvarnasadris’a, Bhanu, Hiranyaretas, Divakara, Haridas’va, Sahasrarchish, Saptasapti, Marichiman, Timironmathana, Sambhu, Twashta, Martanda, Ans’uman, Hiranyagarbha, Sis’ira, Tapana, Ahaskara, Ravi, Agnigarbha, Aditiputra, Sankha, Sis’iranas’ana, Vyomanatha, Tamobhedi, Rigyajussamaparaga, Ghanavrishti. Apam-Mitra, Vindhyavithiplavangama, A’tapi, Mandali, Mrityu (death), Pingala, Sarvatapana, Kavi, Vis’va, Mahatejas, Rakta, Sarvabhavodbhava. Vis’vabhavana and Tejasvinam Tejasvi, Dwadas’atman, are the Lords of stars, planets and other luminous bodies. I salute you who art the western mountain. I salute you, Lord of all the luminous body. I salute you, Lord of all the luminous bodies.

Also Read

 

Respectfully, Jayabhadra Jayabhadra Haryas’va, Haryas’va, O Thou who hast a million rays, I salute you. I respectfully and repeatedly salute you who art A’ditya. I also salute thee for art Ugra, Vira and Saranga. I salute you who opens the lotuses (or lotus of your heart). I salute you who art furious. I salute you who art Lord of Brahma and S’iva, and Vishnu. I salute you who art the sun, A’dityavarchas and Raudravapush.

I salute you who destroyest darkness and cold, enemies and all that is evil. Whose form is limitless; who art Deva; who is the Lord of the luminous bodies; and who appears like heated gold. I salute you, Hari, Vis’vakarman, the destroyer, and who art splendid, Lokasakshin. Yonder sun creates and destroys all of the material world. Yonder sun causes rain, destroys all earthly objects and dries them. He awakens when our senses go to sleep and lives within all of us. Agnihotra is Youder sun. He also possesses the Agnihotra fruit. He is associated with sacrifices, gods, and the fruits of the sacrifices. He is the Lord over all duties. O Raghava is in distress and prays to the sun.

With close attention, worship Him, the God of gods, and the Lord of all the world. Recite these verses three times, so that you can win the battle. O brave, thou wilt immediately kill Ravana.

Agastya, having spoken this, went away as he came. After hearing this, the glorious Rama was freed from all sorrow. Raghava, whose senses were in control, was pleased and committed the hymn to memory. He recited the hymn facing the sun and enjoyed great joy. After consuming water three times and becoming pure, Rama was thrilled to see Ravana and he meditated on it.

Tags-
aditya hrudayam telugu pdf, aditya hrudayam in telugu pdf, aditya hrudayam telugu pdf with meaning, aditya hrudayam in telugu pdf download, aditya hrudayam stotram in telugu pdf, aditya hrudayam telugu pdf download, aditya hrudayam pdf telugu, aditya hrudayam pdf in telugu, aditya hrudayam telugu pdf free download, aditya hrudayam in telugu pdf free download, aditya hrudayam stotram telugu pdf, aditya hrudayam stotram in telugu pdf free download, aditya hrudayam pdf telugu download, aditya hrudayam meaning in telugu pdf, aditya hrudayam stotram pdf in telugu, aditya hrudayam stotram in telugu with meaning pdf, aditya hrudayam stotram meaning in telugu pdf, aditya hrudayam telugu lyrics pdf, aditya hrudayam stotram in telugu pdf download, aditya hrudayam stotram lyrics in telugu pdf, sri aditya hrudayam telugu pdf, aditya hrudayam telugu meaning pdf, aditya hrudayam parayanam telugu pdf, aditya hrudayam in telugu pdf with meaning, aditya hrudayam pdf in telugu free download, aditya hrudayam lyrics in telugu pdf, telugu aditya hrudayam pdf, aditya hrudayam stotram telugu pdf download, aditya hrudayam in telugu with meaning pdf, aditya hrudayam pdf telugu free download, download aditya hrudayam telugu pdf